ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Úvod

Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) vzniklo v roku 2000. Naším poslaním je prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov a zabezpečovaním praxí. Združujeme ľudí, ktorí pôsobia ako supervízori a pomáhajúci profesionáli. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti supervízií, sociálneho poradenstva, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a odborného vzdelávania.


Sme prvou organizáciou na Slovensku, ktorá realizuje od roku 2001 akreditované vzdelávanie supervízie v pomáhajúcich profesiách. Vedieme tiež zoznam akreditovaných supervízorov.


Na základe dlhoročnej praxe koncipujeme nové odborné vzdelávanie v sociálnej oblasti, čím šírime svoje skúsenosti a vedomosti. Ponúkame akreditované ako aj iné kurzy, ktorými podporujeme nie len odbornú, ale aj širokú verejnosť k rozširovaniu svojich vedomostí a zručností.


ASSP pôsobí v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a špecializovaného sociálneho poradenstva ako akreditovaný subjekt.


V rámci práce s klientskymi skupinami poskytujeme systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii.


Našimi klientmi sú rodiny, ktoré majú deti s problémovým správaním alebo poruchami správania, rodiny v zlej finančnej a sociálnej situácii, ako aj rodiny so vzťahovými problémami.


Ďalšou cieľovou skupinou sú rodiny s členom vo/po výkone trestu, ako aj jednotlivci po prepustení z ÚVTOS.


Sme jedinou organizáciou v Bratislavskom kraji, ktorá poskytuje komplexnú postpenitenciárnu starostlivosť pre občanov po výkone trestu a ich rodiny.