ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Členská základňa

Podmienky, za ktorých sa fyzická osoba môže stať členom sú:

  • je plne spôsobilá na právne úkony
  • je bezúhonná
  • má vek nad 21 rokov

O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada združenia.

Členom ASSP sa môže stať človek ktorý spĺňa všetky predpoklady stanovené ASSP, stotožňuje sa s poslaním združenia a súhlasí s obsahom stanov združenia.

Členstvo v Asociácii vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle záujemcu o členstvo.


Člen má nasledujúce práva:
  • podieľať sa na tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov
  • zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia
  • byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia
  • predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na obsah činnosti Asociácie a požadovať žiadúcu nápravu
  • uplatniť si 20% zľavu na semináre, kurzy a školenia organizované združením, rovnako ako publikácie vydané združením (ak sú členmi najneskôr od marca príslušného roka)

Člen má nasledujúce povinnosti:
  • dodržiavať stanovy združenia
  • obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti uvedeného združenia
  • platiť si členské príspevky združenia v stanovenom termíne a v stanovenej výške

Členstvo, ako aj práva a povinnosti členov, sú popísané v článkoch 3 a 4 stanov ASSP.

Členstvo zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení doručením Správnej rade združenia.

Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia aj v týchto prípadoch:
  • ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
  • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
  • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení
  • ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinností člena združenia
Ak Vás členstvo oslovilo, môžete požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom formulára. Jeho vyplnením môžete nahlásiť aj zmenu Vašich osobných údajov.

Členský poplatok na 1 kalendárny rok je 10,- € (5,00 €  z poplatku ide na členstvo v medzinárodnej supervíznej organizácii ANSE).
Je potrebné ho uhradiť do marca prislušného kalendarneho roku. Inak nebudete môcť požívať všetky výhody členstva.

Údaje na platbu:
č. účtu: 4010120004/3100 (Sberbank Slovensko, a.s.)
KS: 0968
VS: dátum narodenia bez bodiek a medzier (napr. 24121956)
účel: priezvisko rok (napr. Batova 2002).

Prihláška za člena