ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Úvod

Poradňa sa vyprofilovala z pilotného projektu „Alcatraz“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2010 – 2012. Ide o projekt, ktorý je zameraný hlavne na postpenitenciárnu starostlivosť o jednotlivcov a ich rodiny.

Poradňa je určená:
    • rodinám, ktorých člen je aktuálne vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone iného trestu
    • jednotlivcom, ktorí sú vo výkone iného trestu ako odňatia slobody
    • jednotlivcom ktorí sú podmienečne odsúdení alebo podmienečne prepustení
    • rodinám, ktorých člen je po výkone trestu odňatia slobody alebo po výkone iného trestu
    • jednotlivcom, ktorí sú po výkone trestu odňatia slobody alebo po výkone iného trestu

Pomoc poskytujeme klientom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy..., musia však trvalým alebo obvyklým bydliskom spadať pod Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Našim klientom ponúkame: komplexné služby sociálneho poradenstva, krízovej intervencie a case managementu. Náš odborný tím realizuje kompletnú postpenitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou.

Najčastejšie témy ktorým sa venujeme: pomoc pri vybavovaní dokladov, zamestnania, ubytovania, tvorba náhradného životného scenáru, úprava vzťahov, zefektívnenie komunikácie, alternatívne riešenie konfliktov...

Ako s klientom pracujeme: klienti sa na nás obracajú buď samostatne (reakcia na leták, informáciu na internete...) alebo na podnet odborníkov zo štátnej či samosprávnej sféry (sociálni kurátori, mediační a probační úradníci, pracovníci BSK, mestských častí mesta Bratislava...). Klient sa nakontaktuje na koordinátora poradne, ten mu pridelí pracovníkov, ktorí s ním budú pracovať. Proces práce začína sociálnou diagnostikou, plánom sociálnej terapie, pokračuje samotnou realizáciou plánu a končí katamnestickým sledovaním. Všetko sa deje za aktívnej participácie klienta.