ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Alcatraz (2010 – 2012)

Projekt „Alcatraz“ bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pod číslom ITMS: 27130230006. Jeho hlavnou aktivitou bola „Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti“. V medziach tejto rámcovej aktivity ASSP realizovalo viacero konkrétnych činností. Najdôležitejšie z nich boli sociálne poradenstvo a case management. Obe tieto činnosti realizovali odborníci hlavne terénnou (ale aj ambulantnou) formou práce pre rodiny ktoré majú člena vo výkone alebo po výkone trestu. Terénna forma vyzerala tak, že dvojica pracovníkov chodila priamo do domácnosti klientov, alebo sa stretávali vonku, na „neutrálnom mieste“. V prípade, že si klient vybral ambulantnú formu, bola jemu a pracovníkom k dispozícii poradňa, ktorú prevádzkujeme my, ako organizácia. Poradenstvo pracovníci poskytovali tak individuálne ako aj rodinné. Každý z týchto odborníkov pracoval pod pravidelnou (individuálnou aj skupinovou) supervíziou, čo nepochybne zvýšilo odbornosť a úroveň celého pracovného procesu. Hlavnými pracovníkmi bolo 5 sociálnych poradcov a 5 case managerov. Okrem nich boli v projekte zainteresovaní aj psychológ, právnik a špeciálny pedagóg.

V rámci projektu sme realizovali aj resocializačné programy pre mladistvých alebo plnoletých vykonávané po prepustení z rôznych typov zariadení a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, výkonu trestu a pod. zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce a motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí.

Deťom z „väzenských rodín“ sme dali priestor pri nácvikoch sociálnych zručností detí, ktoré sme uskutočnili mimo Bratislavy a pre mnohé z nich bol odchod z domáceho prostredia úplne novou skúsenosťou.

Na Ministerstve školstva SR sme dali akreditovať kurz pre pomáhajúcich odborníkov zameraný na prácu s rodinami ktoré majú člena vo/po výkone trestu. Práve realizácie takýchto kurzov považujeme smerom do budúcna za nevyhnutné, pretože existujú mnohé časti Slovenska kde odborníci s touto cieľovou skupinou nepracujú (najmä pri vykonávaní dobrovoľnej formy postpenitenciárnej starostlivosti) nie však preto že by nechceli, alebo nemali dostatočné zastúpenie tejto cieľovej skupiny, ale preto, že nedisponujú dostatočnými teoretickým vedomosťami a praktickými zručnosťami. Počas realizácie projektu (2010 – 2011) sme sa s takouto situáciou veľmi často stretávali. Našou ambíciou je v budúcnosti vyškoliť pomáhajúcich odborníkov v práci s touto cieľovou skupinou na celom Slovensku. Kurz máme momentálne v ponuke nášho akreditovaného vzdelávania.

Počas celej doby projektu sme zhromažďovali materiály, realizovali rozhovory... pre vytvorenie špecifickej metodiky práce.

Leták