ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Zelená míľa (2012)

Primárnu cieľovú skupinu projektu tvorili osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody a ich rodiny s trvalým alebo obvyklým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie, vek, pohlavie a sociálny pôvod. Podmienkou účasti v projekte bolo aktívne zapojenie a spolupráca cieľovej skupiny. Pôvodným plánom bolo poskytnúť služby 10 osobám a ich rodinám, reálne ich však klientov ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody bolo až 14 (spolu s rodinami 40 osôb).

Základným zámerom projektu bolo zvýšiť adaptačné možnosti na pracovný život, rodinný život a život v societe človeka po prepustení z výkonu trestu. Poskytnúť mu odborné poradenstvo, starostlivosť a podporiť jeho potenciál. Systematická individuálna práca s prepusteným bola doplnená o komplexnú podporu a spoluprácu s jeho rodinou, ktorá je často jedinou istotou prepusteného z výkonu trestu a tvorí jeho základnú sociálnu sieť. Ozdravením rodinného prostredia a vytvorením podmienok pre „normálne“ sociálne fungovanie sme eliminovali recidívne páchanie trestných činov. Prostredníctvom multiprofesného tímu (sociálny poradca, case manager, psychológ, právnik, sme poskytovali prepustenému a jeho rodine komplexné služby, ktoré si samozrejme vyžadovali ich aktívnu spoluprácu, ku ktorej sme týchto klientov motivovali. Každého klienta dostali do starostlivosti dvojica sociálny poradca a case manager, ktorí mu poskytli komplexné služby hlavne metódou špecializovaného sociálneho poradenstva a krízovej intervencie. Zabezpečili mu hlavne pomoc pri vybavovaní dokladov, hľadaní zamestnania, ubytovania, úprave rodinných vzťahov a pod. Keďže ide o cieľovú skupinu s kriminálnou minulosťou, z dôvodu bezpečnosti odborníkov pracovala s klientom vždy dvojica.

Práca s rodinou bola zameraná na prijatie prepusteného späť do rodinného prostredia (v prípade potreby tvorbu „náhradného životného scenára“).

Jednou z najväčších výhod pre klienta bola terénna forma práce, s klientom a jeho rodinou sme pracovali zväčša v ich prirodzenom prostredí, teda v ich domácnosti. Ak táto forma klientovi nevyhovovala, stretli sme sa na ním určenom mieste (ulica, park...), k dispozícii sme mali aj plne vybavenú poradňu.

Práca odborníkov zapojených do projektu bola pravidelne supervidovaná (min. 1x/mesiac).