ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Úvod

Program Rodinnej poradne funguje od roku 2003. Naše skúseností vychádzajú zo série projektov, ktoré boli zamerané na sanáciu rodinného prostredia. Poskytujeme komplexnú sociálnu starostlivosť, v rámci ktorej zapájame aj externých odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, právnik).


Naša poradňa je určená pre rodiny, ktoré potrebujú pomoc odborníka pre zvládnutie svojej životnej situácie. Rodiny, s ktorými pracujeme najčastejšie riešia problémy súvisiace s výchovou detí, možným odobratím dieťaťa z rodiny, záškoláctvom, zlým prospechom, nezvládaním agresivity, závislosťami, platením nájomného, stratou zamestnania, problémami s výživným, zlou finančnou situáciou alebo so zvládaním iných náročných životných okolností.


Našim klientom ponúkame prácu s celým rodinným systémom, ale aj individuálnym členom. Cieľom spolupráce je pomoc rodinám vhodnými intervenciami s cieľom zlepšiť životnú situáciu rodiny a jej členov v maximálnej možnej miere. Pri práci s rodinou využívame rôzne metódy a techniky sociálnej práce. Pracujeme prevažne terénnou formou, ktorá prináša neporovnateľné množstvo pozitív pre prácu s rodinou. Realizujeme pobytové a komunitné stretnutia detí rodín, s ktorými spolupracujeme.


Ako s klientom pracujeme: klienti sa na nás obracajú buď samostatne alebo na podnet samosprávnych resp. štátnych orgánov, prípadne iných mimovládnych organizácií. Klient sa nakontaktuje na koordinátora poradne, ktorý sa s ním dohodne na ďalšom pláne práce a pridelí mu pracovníka, ktorý s ním bude pracovať. Proces práce začína sociálnou diagnostikou, plánom sociálnej intervencie, pokračuje samotnou realizáciou plánu a končí katamnestickým sledovaním. Všetko sa deje za aktívnej participácie klienta.


MPSVaR SR udelilo občianskemu združeniu ASSP akreditáciu na vykonávanie činností v zmysle zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v zmysle §11 ods. 1 a 2, §13 ods.1, §27 ods.4, §73 ods. 2 písm. e) piateho bodu ako aj akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.