ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Úvod

Supervízia je metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora. Vytvára organizovanú príležitosť k reflexii aktuálnych pracovných tém a je jednou z najefektívnejších metód profesionálneho rastu. Supervízia je nástrojom pre optimalizovanie a verifikovanie správnosti postupov pri práci s klientom, pomáha rozširovať alternatívne postupy a slúži rovnako ako účinná prevencia syndrómu vyhorenia. Využíva postupy, pri ktorých jednotlivci, tímy, skupiny a organizácie pracujú na riešení problémov prítomných v profesionálnych situáciách.

Supervízor je človek s vysokým odborným aj ľudským potenciálom. Kvalifikovaný supervízor má certifikovaný výcvik supervízie, čomu by mali predchádzať dlhoročné skúsenosti s vlastnou praxou priamej práce s klientom. Supervízor je expertom na proces, organizuje príležitosť k reflexii práce supervidovaných a za pomoci výberu vhodnej podpornej supervíznej štruktúry napomáha k nachádzaniu nových možností, perspektív a nadhľadu.

Supervízia je vysoko odborná špecializovaná činnosť. Vstupnými podmienkami pre absolvovanie akreditovaného vzdelávania v supervízii je nevyhnutné vzdelanie VŠ druhého stupňa (Mgr.) zo spoločenskovedných odborov, zdravotníckych odborov, vybraných pedagogických a teologických vied; minimálne 5-ročná prax po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa, a to priama práca s klientom, pedagogická prax na vyššej odbornej alebo vysokej škole vzdelávajúcej v oblasti sociálnej / sociálne zdravotnej starostlivosti alebo 5 rokov v riadiacej pozícií a absolvovaných minimálne 10 hodín supervízie za posledné dva roky. Akreditované vzdelávanie v supervízii v rozsahu min. 240 hodín je nevyhnutné doplniť supervidovaním vlastnej praxe a ďalším vzdelávaním. 


Supervízia je určená pre každého, kto chce pomáhať zodpovedne. V súčasnosti povinnosť supervízie priamo vyplýva pre pracovníkov detských domov a krízových centier (Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele), pracovníkov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele) a pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách)