ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Sociálna práca s rodinou


Kurz je akreditovaný MŠ SR.


Cieľ: odborná príprava pomáhajúcich odborníkov pre prácu so špecifickými rizikovými faktormi rodiny ako sociálneho klienta


Cieľová skupina: pomáhajúci odborníci pracujúci so sociálnym klientom v rôznych sektoroch.

Vstupné požiadavky na prihlásenie do kurzu:

VŠ vzdelanie (minimálne 1. stupňa) humanitného zamerania alebo minimálne 2 roky praxe so sociálnym klientom


Obsahová náplň: kurz je zameraný na rodinu ako sociálneho klienta. Absolvent vzdelávacej aktivity získa poznatky a praktické skúsenosti s vedením procesu práce s rodinou využívaním rôznych metód, techník a foriem sociálnej práce. Získa komplexné poznatky o špecifických sociálnych rizikových faktoroch, ktoré môžu viesť k dysfunkcii rodinného systému. Kurz je tiež tematicky zameraný na špecifiká práce s vybranými cieľovými skupinami (rodina s nezamestnaným členom, závislým členom, členom rodiny vo/po výkone trestu, rodina v rozvodovom procese, rodina s členom páchajúcim násilie, rodina s členom so zdravotným postihnutím, rodina s dieťaťom s poruchami správania, náhradná rodinná starostlivosť)


Čas a trvanie: celkový rozsah kurzu je 120 hodín. Kurz je rozdelený do 3 blokov v rozsahu 3 x 40 vyučovacích hodín (deň/10 hod)


Cena: 430 €


Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Predpokladaný termín otvorenia: ...


Miesto konania:

-       v plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)

-       na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

 

Forma: denná – prezenčná. Vo výcviku sa budú účastníci okrem teoretickej prípravy, ktorá tvorí približne polovicu kurzu, využívať aj praktické nácviky a tréningy zamerané na modelovanie, prehrávanie a rozbor kazuistík, s využitím video a audio nahrávok.


Odborný garant: Mgr. Kristína Mózešová, PhD.

Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihláškou tu.