ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Ďalší kurz budeme otvárať s novými akreditačnými podmienkami.

Cieľ: odborná príprava supervízorov v pomáhajúcich profesiách.

Cieľová skupina: osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách, vyučujúci na vyššej odbornej alebo vysokej škole vzdelávajúcej v oblasti sociálnej / sociálne zdravotnej starostlivosti.

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu sú:


1. vzdelanie VŠ druhého stupňa (Mgr.) zo spoločenskovedných odborov, zdravotníckych odborov, vybraných pedagogických a teologických vied

2. minimálne 5-ročná prax po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa, a to priama práca s klientom, pedagogická prax na vyššej odbornej alebo vysokej škole vzdelávajúcej v oblasti sociálnej / sociálne zdravotnej starostlivosti alebo 5 rokov v riadiacej pozícií

3. absolvovaných minimálne 10 hodín supervízie za posledné dva roky (dokladovaných akreditovaným supervízorom)  


Maximálny počet účastníkov v jednej vzdelávacej skupine je 20 osôb.


Obsahová náplň: východisko kurzu tvoria teoretické základy supervízie, jej podmienky, formy, metódy a modely. Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti z oblasti supervízie, bude schopný porozumieť a analyzovať proces práce s ľuďmi, získa zručnosti potrebné na vedenie supervízie, nadobudne teoretické znalosti o skupinových procesoch a didaktike, bude schopný využívať lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese. Obsahom kurzu je tiež identifikovanie problému supervidovaného, spracovanie neštandardných situácií na pracovisku, oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi, klientmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny v prospech klienta. Účastníci získajú zručnosti pre usmerňovanie interakcie medzi odborníkom a klientom s cieľom podnietiť podporu a využitie sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu  a mobilizáciu klienta, s cieľom prispieť k riešeniu problému vlastnými schopnosťami.


Čas a trvanie: celkový rozsah kurzu je 250 hodín. Kurz je rozdelený do 8 blokov, v rozsahu 7x30 a 1x40 vyučujúcich hodín, celkové trvanie kurzu je 1 až 1,5 roka. 

Cena (neplatca DPH): 850 € (cena zahŕňa občerstvenie a 2 publikácie: L. Vaska: Teoretické aspekty supervízie a J. Gabura: Teória a proces sociálneho poradenstva)

Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Predpokladaný termín otvorenia kurzu je ...

Miesto konania:

    • v plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)
    • na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

Forma: denná – prezenčná. Vo výcviku sa budú účastníci okrem teoretickej prípravy, ktorá tvorí 1/4 kurzu, využívať aj praktické nácviky a tréningy zamerané na modelovanie, prehrávanie a rozbor kazuistík, s využitím video a audio nahrávok.

Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc

Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihláškou tu.