ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Vytváranie a realizácia supervízneho plánu (programu) v organizácii

Cieľ: predstaviť možnosti, ktoré ponúka supervízia a zároveň ponúknuť metodiku pre vypracovanie a realizáciu vlastného supervízneho plánu (programu) pre organizáciu. Ten je podľa zákonov č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov organizácia povinná mať vypracovaný a realizovať ho.

Cieľová skupina: odborníci, ktorí pracujú v organizáciách a zariadeniach s povinnosťou vypracovania supervízneho plánu.

Obsahová náplň: obsahom seminára budú tieto témy:
  • supervízia a jej základná charakteristika a cieľ
  • supervízor, jeho odborné kompetencie, rola a kvalifikácia
  • súčasný legislatívny rámec supervízie
  • supervízny plán a jeho súčasti
  • tvorba vlastného supervízneho plánu a jeho prezentácia

Čas a trvanie: celkový rozsah vzdelávacej aktivity je 20 hodín rozdelených do 2 dní

Cena (neplatca DPH): 70 €

Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Najbližší kurz pripravujeme na: ...

Miesto konania:
  • V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)
  • Na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

Forma: denná – prezenčná, kurz má teoreticko – praktický charakter. Teoretická časť je orientovaná na východiská a legislatívne podmienky supervíznych plánov, praktická časť je zameraná na tvorbu konkrétneho supervízneho plánu a jeho možnosti aplikovania v praxi.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihlaškou

Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihláškou tu.