ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Sociálna práca s rodinou, ktorá má člena vo/po výkone trestu

Akreditácia MŠ SR vydaná 14.5.2012 

Cieľ: odborná príprava pomáhajúcich profesionálov na aktívnu a profesionálnu prácu v penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti. 

Cieľová skupina: kurz je určený odborníkom, ktorí pracujú s klientmi v oblasti sociálnych služieb a (alebo) sociálno – právnej ochrany a sociálnej kurately. Požadované minimálne vstupné vzdelanie je VŠ 1. Stupňa (Bc.) humanitného zamerania. Nevyhnutnou požiadavkou je tiež dokladovaná prax práce s klientom v pomáhajúcich profesiách minimálne 2 roky.

Obsahová náplň: východisko kurzu tvoria relevantné poznatky z oblasti procesu práce s rodinou, trestu, penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Kurz sa zameriava aj na možnosti sieťovania odborníkov a organizácií pri zabezpečovaní komplexnej penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Absolvent kurzu bude schopný viesť proces práce s rodinou ktorá má člena vo/po výkone trestu, bude vedieť používať špecifické metódy a techniky práce s jednotlivcom a skupinou, získa zručnosti pre aktivizáciu klientovho potenciálu a vedenie procesu práce k svojpomoci.

Čas a trvanie: Celkový rozsah vzdelávacej aktivity je 70 hodín. Väčšinou je realizovaná v dvoch blokoch (1. blok – 4 dni, 2. blok - 3 dni, každý po 10 lektorských hodín). 

Cena (neplatca DPH): 300 € 

Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Najbližší kurz pripravujeme na: (tu bude termín najbližšieho kurzu)

Miesto konania:
    • V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)
    • Na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

Forma: denná – prezenčná, kurz má teoreticko – praktický charakter. Praktická časť je orientovaná do tréningu a nácviku jednotlivých zručností, ktorých ovládanie dáva predpoklady kvalifikovanému výkonu práce s danou cieľovou skupinou. Vzdelávacia aktivita bude prebiehať formou využitia rôznych metód výučby s využitím participatívnych techník, nácviku modelových situácií a rozborom konkrétnych prípadov z praxe.

Odborný garant: PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihlaškou 

Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihláškou tu.