formálne sídlo, korešpondenčná adresa a prevádzka:

ASSP - Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava - mapa

mobil: 0918 532 926, 0918 581 844, 0918 581 916
email: assp@assp.sk
kontakt na mobil podľa poskytovanej služby

výkonná riaditeľka a druhá štatutárna zástupkyňa:

Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
e-mail: kristina.mozesova@assp.sk

prezident a prvý štatutárny zástupca:

Prof. PhDr. Jan Gabura, PhD.

bankové spojenie:

Názov účtu: ASSP
Číslo účtu: 4 010 120 004 / 3100
IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
BIC: LUBASKBX
Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
Pobočka SCH. Trnavského 14, 810 00 Bratislava
IČO: 31803989
DIČ: 2021542314

kontakt:

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

mobil: 0918 532 926

email: assp@assp.sk