členská základňa:

Zoznam členov ASSP

Podmienky, za ktorých sa fyzická osoba môže stať členom sú:

 • je plne spôsobilá na právne úkony
 • je bezúhonná
 • má vek nad 21 rokov

O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Správna rada združenia.

Členom ASSP sa môže stať človek ktorý spĺňa všetky predpoklady stanovené ASSP, stotožňuje sa s poslaním združenia a súhlasí s obsahom stanov združenia.

Členstvo v Asociácii vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle záujemcu o členstvo.

Členstvo zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení doručením Správnej rade združenia.

Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia aj v týchto prípadoch:

 • ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
 • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení
 • ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinností člena združenia

Člen má nasledujúce práva:

 • podieľať sa na tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov
 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia
 • byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia
 • predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na obsah činnosti Asociácie a požadovať žiadúcu nápravu
 • uplatniť si 20% zľavu na semináre, kurzy a školenia organizované združením, rovnako ako publikácie vydané združením (ak sú členmi najneskôr od marca príslušného roka)

Člen má nasledujúce povinnosti:

 • dodržiavať stanovy združenia
 • obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti uvedeného združenia
 • platiť si členské príspevky združenia v stanovenom termíne a v stanovenej výške

Členstvo, ako aj práva a povinnosti členov sú popísané v článkoch 3 a 4 stanov ASSP.

Ak Vás členstvo oslovilo, môžete požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom formulára. Jeho vyplnením môžete nahlásiť aj zmenu Vašich osobných údajov.

Členský poplatok na 1 kalendárny rok je 10,- €. Pre denných študentov 5,- €.

Je potrebné ho uhradiť do marca prislušného kalendarneho roku. Inak nebudete môcť požívať všetky výhody členstva.

Údaje na platbu (kvôli účtovníctvu uprednostňujeme platbu prevodom na účet):
č .účtu: 4010120004/3100 (Sberbank Slovensko, a.s.)
KS: 0968
VS: dátum narodenia bez bodiek a medzier (napr. 24121956)
účel: priezvisko+rok (napr. Batova 2002).

profil:

Úvod

Členská základňa

Zoznam Supervízorov

Stanovy

Výročné správy

Užitočné odkazy

Donori