Členstvo

prináša veľa výhod v rámci našej organizácie


Členstvo v ASSP môže byť dočasné alebo stále. Dočasným členstvom sa rozumie členstvo v združení, ktoré trvá najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Slálym členstvom sa rozumie členstvo, ktoré trvá viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Podmienky, za ktorých sa fyzická osoba môže stať členom sú:

 1. je plne spôsobilá na právne úkony
 2. je bezúhonná
 3. má vek nad 21 rokov

O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky a stanov Správna rada združenia.

Členom ASSP sa môže stať každý, ktorý spĺňa všetky predpoklady stanovené ASSP a ktorý sa stotožňuje s cieľmi ASSP, súhlasí s obsahom jej stanov. Členstvo v Asociácií vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle záujemcu o členstvo.

Člen má nasledujúce práva:

 1. podieľať sa na tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov
 2. zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia
 3. byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia
 4. predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na obsah činnosti Asociácie a požadovať žiadúcu nápravu

Člen má nasledujúce povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy združenia
 2. obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti uvedeného združenia
 3. platiť si členské príspevky združenia v stanovenom termíne a v stanovenej výške

Členstvo zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení doručením Správnej rade združenia. Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia aj v týchto prípadoch:

 1. ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
 2. ak člen združenia bol obmedzený na svojich právnych úkonoch, ktoré mu bránia vo výkone riadneho členstva
 3. ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení
 4. ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinností člena združenia

Výhody členstva v ASSP:

 • uplatniť si 20% zľavu na semináre, kurzy a školenia organizované združením, rovnako ako publikácie vydané združením (ak sú členmi najneskôr od marca príslušného roka)
 • Byť informovaní o legislatívnych zmenách a rôznych novinkách v sociálnej oblast v SR a EU so zameraním na supervíziu, tiež v rámci lobingu v súvislosti so supervíznymi službami pre sociálne služby, výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately či podporovaných služieb zamestnanosti a sociálnej ekonomiky
 • Byť súčasťou reklamovaných a propagovaných služieb supervízie pre širokú odbornú verejnosť (individuálne, skupinové, osobné aj online) a v prípade realizácie supervízie manažovanej prostredníctvom ASSP za poplatok 10% z realizovaných supervízií
 • podieľať sa na tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov
 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia
 • byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia

Ak Vás členstvo oslovilo, môžete požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom zaslania mailu na assp@assp.sk alebo vyplneným formulára "Napíšte nám". Jeho vyplnením môžete nahlásiť aj zmenu Vašich osobných údajov.

Členské poplatky

Členský poplatok na 1 kalendárny rok je:

 • pre stáleho člena 10 €
 • poplatok pre nového člena fyzická osoba - 20 €
 • poplatok pre právnickú osobu - 30 €

Členský poplatok je potrebné uhradiť do konca marca príslušného kalendárneho roka. Inak člen nebude môcť uplatňovať všetky výhody členstva.

Z členských poplatkov je zároveň hradené členstvo v medzinárodnej supervíznej organizácii ANSE, a to vo výške 5 € na člena.

Platobné údaje
č. účtu: IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
KS: 0968
VS: dátum narodenia bez bodiek a medzier (napr. 24121956)
účel: meno priezvisko rok (napr. Michal Novák 2024).

STANOVY

ČLENOVIA

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.