Stanovy

Čl. 1 – Všeobecné ustanovenia
Názov občianskeho združenia: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

 1. Občianske združenie ( ďalej len združenie ) združuje ľudí, ktorí pôsobia, ako supervízori a sociálni poradcovia v sociálnej sfére a majú záujem pracovať v oblasti výchovy, vzdelávania a osobného rozvoja v oblasti sociálnej práce. Je založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie poradenskej činnosti pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi.
 2. Združenie nie je založené na podnikanie, je nepolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov.
 3. Sídlo združenia: 900 01 Modra, Dukelská 33
 4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Pôsobí na celom území SR, združenie bolo založené na dobu neurčitú.

Čl. 2 – Poslanie, činnosť a ciele

 1. Poslaním združenia je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží a ďalších aktivít pre členov svojho združenia a iných záujemcov.
 2. Činnosť združenia je:
  • združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
  • podporovanie rozvoja vzdelávacích programov
  • spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi pri príprave vzdelávacích projektov
  • tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby svojich vzdelávacích programov
  • podpora študijných ciest a pracovných pobytov členov združenia
  • podpora poradenskej a metodickej činnosti v súlade s poslaním a činnosťou združenia

Čl. 3 – Členstvo v združení

 1. Členovia združenia môžu byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
  • je plne spôsobilá na právne úkony
  • je bezúhonná
  • má vek nad 21 rokov
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky a stanov Správna rada združenia.
 3. Členom Asociácie sa môže stať každý, ktorý spĺňa všetky predpoklady stanovené Asociáciou a ktorý sa stotožňuje s cieľmi Asociácie, súhlasí s obsahom jej stanov. Členstvo v Asociácii vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle záujemcu o členstvo,
 4. Členstvo zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení doručením Správnej rade združenia. Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia aj v týchto prípadoch:
  • ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
  • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
  • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení
  • ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia.

Čl. 4 – Práva a povinnosti člena združenia

 1. člen má práva:
  • podieľať sa na tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov združenia podľa svojich potrieb a záujmov
  • zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia
  • byť volený do orgánov združenia a byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia
  • predkladať návrhy a námety, resp. sťažnosti na obsah činnosti Asociácie a požadovať žiadúcu nápravu.
 2. člen má povinnosti:
  • dodržiavať stanovy združenia
  • obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do činnosti uvedeného združenia
  • platiť si členské príspevky združenia v stanovenom termíne a v stanovenej výške.

Čl. 5 – Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  • zhromaždenie členov združenia
  • správna rada
  • dozorná rada
  • prezident
 2. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.
 3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.
 4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov súvisiacich s činnosťou združenia.
 5. Orgány združenia pracujú na princípe kolektívneho rozhodovania a individuálnej a menovitej zodpovednosti za plnenie úloh. O všetkých prerokúvaných otázkach orgány združenia rozhodujú na základe verejného hlasovania. O personálnych otázkach v pôsobnosti združenia sa rozhoduje tajným hlasovaním, ak príslušný orgán združenia nerozhodne inak.
 6. Orgány združenia sú uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica ich členov a ich rozhodnutia sú právoplatné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu združenia.

Čl. 6 – Zhromaždenie členov združenia

 1. Zhromaždenie členov združenia zvoláva združenie spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov združenia, Správna rada združenia je povinná zvolať Zhromaždenie členov združenia do dvoch mesiacov.
 2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena združenia, aby ho zastúpil na Zhromaždení združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
 3. Zhromaždenie združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 4. Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to:
  • volí a odvoláva členov Správnej rady a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty
  • schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
  • rozhoduje o zlúčení združenia s iným subjektom
  • schvaľuje zameranie činnosti a výročnú správu združenia
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

Čl. 7 – Správna rada

 1. Správna rada združenia je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť. Riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia členov združenia.
 2. Správna rada má päť až sedem členov a funkčné obdobie jej členov je trojročné,
 3. Správna rada združenia rozhoduje najmä v týchto otázkach:
  • zvoláva Zhromaždenie členov združenia
  • rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia spravuje majetok združenia
  • informuje členov o činnosti združenia
  • chráni a presadzuje záujmy členov združenia
  • vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia
 4. Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov výkonného riaditeľa združenia. Výkonný riaditeľ zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej rady a riadi činnosť združenia.
 5. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok. Správnu radu zvoláva a riadi prezident združenia.
 6. Výkon funkcií v Správnej rade je bezplatný. Členom správnej rady sa uhrádzajú len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie.

Čl. 8 – Dozorná rada

 1. Dozorná rada má spravidla 3 členov, ktorých volí Zhromaždenie združenia.
 2. Dozorná rada má tieto funkcie:
  • kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov združenia a Správnej rady. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia.
  • kontroluje hospodárenie združenia, je oprávnená požiadať o zvolanie Zhromaždenia členov združenia v prípade, že v rámci kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre činnosť združenia.
  • dozornú radu volí zhromaždenie členov, zo svojho stredu si volí predsedu, ktorého vo funkcii potvrdzuje zhromaždenie členov.
  • dozorná rada zasadá podľa potreby, minimálne však raz za šesť mesiacov, ako aj vždy vtedy, ak o to požiada správna rada.

Čl. 9 – Prezident

 1. Prezident je štatutárnym zástupcom združenia, zastupuje ho navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach.
 2. Prezident je priamo volený zhromaždením členov združenia na trojročné funkčné obdobie.
 3. Právomoci a povinnosti prezidenta podrobne upravuje interný predpis združenia.

Čl. 10 – Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. majetkom mu zvereným.
 2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoja činnosti združenia
 3. Združenie hospodári na základe ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje zhromaždenie členov,
 4. Príjmy združenia tvoria:
  • zápisné a členské príspevky členov združenia
  • granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb, tuzemských a zahraničných
  • dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov
  • úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov združenia
  • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
 5. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.

Čl. 11 – Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
 2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
 3. Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu združenia.

Čl. 12 – Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením prípravným výborom pre založenie združenia.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi združenia, ktoré vydáva Správna rada združenia.
 3. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.